INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL EDUCATIEI
SI CERCETARII STIINTIFICE
Sigla MEC Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica si Inovare
romana english

STRATEGIA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DEZVOLTARE A INCDIE ICPE-CA
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

Viziunea INCDIE ICPE-CA: INCDIE ICPE-CA va deveni în ingineria electrică promotorul progresului bazat pe cunoaştere

1. Misiunea


INCDIE ICPE-CA promovează şi întreprinde cercetare aplicativă în context naţional şi internaţional în domeniul ingineriei electrice pentru folosul societarilor comerciale, private şi publice.
Dezvoltând inovaţia tehnologică pentru beneficiari, ICPE-CA creşte competitivitatea acestora atât în România cât şi în Europa. Activitatea de cercetare desfăşurată promovează dezvoltarea economica a societăţii pentru bunăstarea socială în compatibilitate cu mediul înconjurător.
ICPE-CA oferă dezvoltarea calificării profesionale personale, care permite ocuparea unor pozitii cu responsabilitate la nivel de institut, industrie şi alte domenii ştiinţifice.

Oportunităţi: Societatea romaneasca aflată în schimbări profunde crează multiple oportunităţi pentru îndeplinirea misiunii ICPE-CA. Identitatea INCDIE ICPE-CA, cu personal calificat, capabil să acopere cercetări cu caracter de avangardă, se defineşte ca o legătura între cercetarea fundamentală şi cea de dezvoltare. Va crea noi oportunităţi de angajare ale institutului nostru, oportunităţi care provin şi de la lansarea noului PNCDI şi a FP 7 in Uniunea Europeană.
Punctele forte ale institutului nostru sunt: dimensiunea adecvată, calitatea şi structura personalului, conexiunea cu piaţa economică, organizarea internă, competenţele bine definite ale personalului, dotarea variata şi relativ nouă a institutului.
Punctele slabe ale institutului constau in nefructificarea tuturor oportunităţilor, nevoia de calificare superioară şi vizibilitatea internaţională relativ scăzuta. Un punct slab îl constituie şi existenţa unui personal îmbătrânit.

2. Obiectivele strategice ale ICPE-CA


* Ridicarea performantelor ştiinţifice şi de inovare;
* Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor;
* Creşterea potenţialului de CDI prin:
- formarea profesională continuă şi asigurarea unei cariere în cercetare;
- dezvoltarea instituţional����.
* Îmbunătăţirea cooperării intre institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate public private;
* Dezvoltarea resurselor umane ale institutului;
* Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale;
* Dezvoltarea parteneriatelor CDI cu institute şi universităţi;
* Conştientizarea plătitorului de taxe la bugetul statului privind importanta CDI în sectorul industriei electrice pentru asigurarea unor beneficii economico-sociale pentru societate.

Dacă se ia în considerare misiunea ICPE-CA, oportunităţile şi ameninţările şi de asemenea punctele forte de creaţie, strategia adecvată pentru atingerea acestor obiective este:
Strategia de construire, menită să conducă ICPE-CA la o "cota de piaţă" maximă într-o lume in schimbare rapidă. In aplicarea acestei strategii se au în vedere abilităţile şi competentele angajaţilor noştri, structura organizatorică (elastică, dar care permite o planificare) şi posibilităţile de monitorizare ale performantelor şi de intervenţie pentru corectarea abaterilor. Conducerea va avea aici ca principală sarcina să acţioneze în vederea îndeplinirii obiectivelor planului strategic şi să efectueze eventuale modificări.

3. Strategia în domeniul cercetarii dezvoltării

Va permite atingerea următoarelor obiective strategice:
* ridicarea performantelor ştiinţifice şi de inovare;
* creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale;
* conştientizarea plătitorului de taxe la bugetul statului privind importanta CDI în sectorul industriei electrice pentru asigurarea unor beneficii economico-sociale pentru societate prin:
- creşterea valorică din punct de vedere ştiinţific şi economic a activităţii de cercetare dezvoltare atât în domeniul său specific cât şi în domenii conexe;
- armonizarea direcţiilor de cercetare cu politica naţională şi integrarea lor în politica de cercetare a Uniunii Europene, prin parteneriate şi asocieri cu institute de prestigiu, universităţi, firme;
- necesitatea cercetării şi dezvoltării de materiale, produse, tehnologii care sa respecte normele de mediu;
- armonizarea standardelor româneşti la normativele europene;
- crearea condiţiilor materiale şi de dotare în scopul abordării de noi tematici şi direcţii de cercetare (achiziţia de echipamente performante);
- creşterea aportului societăţilor comerciale in finanţarea cercetărilor efectuate de ICPE-CA;
- crearea condiţiilor de diseminare a rezultatelor cercetării prin susţinerea logistică (calculatoare, birotica) cat şi prin susţinerea participării cercetătorilor la seminarii, conferinţe naţionale şi internaţionale (crearea posibilităţii de stabilire de noi contacte şi eventual consorţii);
- creşterea vizibilităţii interne şi internaţionale prin organizarea de manifestări ştiinţifice, participări la acestea, creşterea numărului de articole publicate în reviste de circulaţie internaţională;
- creşterea numărului de articole publicare reviste de specialitate indexate ISI;
- creşterea numărului de brevete;
- organizarea de săptămâni ale ştiinţei şi a unor acţiuni de genul "Ştiinţa în dialog cu societatea" pentru îmbunătăţirea percepţiei şi atitudinii publice privind contribuţia la beneficiile economice, sociale şi culturale ale mediului de afaceri şi comunităţii în general.

4. Strategia de transfer tehnologic şi servicii

Aceasta strategie generică va contribui la atingerea următoarelor obiective strategice:
* Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor;
* Îmbunătăţirea cooperării între institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate public private;
prin:
- crearea condiţiilor materiale şi de dotare în scopul satisfacerii mai prompte a solicitărilor beneficiarilor din industrie (SA, SRL, IMM, Regii) privind execuţia de serie mica, execuţia de produse unicat, (pentru care nu sunt furnizori industriali sau nu sunt create condiţiile de aplicare in industrie), in condiţiile respectării prevederilor protecţiei mediului şi a protecţiei muncii prin:
- repararea şi modernizarea echipamentelor existente, dotarea cu noi echipamente mai performante, creşterea productivităţii şi calităţii produselor;
- dezvoltarea în continuare a sectorului de marketing şi vânzări in scopul identificării de noi beneficiari precum şi de noi produse din domeniul specific de activitate;
- diversificarea ofertei de servicii prin extinderea şi acreditarea de noi laboratoare, ca de exemplu:
- Laboratorul de caracterizare materiale şi produse pentru electrotehnică;
- Laboratorul de determinare a comportării termice a produselor şi materialelor solide prin metode de analiza termică;
- Laboratorul de compatibilitate bioelectromagnetică;
- redimensionarea staţiilor pilot in vederea eficientizării utilizării spaţiilor şi reabilitarea lor;
- casarea şi valorificarea utilajelor ieşite din uz;
- creşterea numărului de tehnologii şi produse transferate în industrie prin activarea centrului de transfer tehnologic, capabil să monitorizeze aceasta activitate (inclusiv crearea bursei cererii şi ofertei de tehnologie şi servicii);
- recertificarea periodică a sistemului integrat calitate mediu conform standardelor ISO 9001/2000 şi ISO 14001/1996;
- participarea la târguri şi expoziţii cu exponate, afişe, cataloage pentru promovarea produselor şi serviciilor;
- participarea la licitaţiile interne pentru livrarea de produse şi servicii specifice institutului, atât singur cât şi în parteneriate cu alte unităţi.

5. Strategia în domeniul economico-financiar


Va fi stimulata atingerea urmatoarelor obiective strategice:
Va fi stimulată atingerea următoarelor obiective strategice:
* Creşterea potenţialului de CDI prin:
- formarea profesională continuă şi asigurarea unei cariere în cercetare;
- dezvoltarea instituţională.
* Îmbunătăţirea cooperării intre institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate public private;
* Dezvoltarea parteneriatelor CDI cu institute şi universităţi.
În anii următori INCDIE ICPE CA are ca obiectiv economico-financiar creşterea în mod continuu a cifrei de afaceri cu cel puţin 10-20% pe an, astfel încât la nivelul anului 2007, când România va fi integrata în Uniunea Europeana să se atingă următorii parametrii:
- venituri anuale pe angajat de peste 20.000Euro faţă de 19.000Euro/angajat în prezent
- creşterea venitului mediu brut pe angajat de la 337Euro (2005) la 500-600Euro (2007)
- reducerea producţiei neterminate. Creşterea volumului de venituri se va face atât pe baza creşterilor veniturilor din cercetare cat şi a celor din surse atrase (producţie de serie mică, transferuri tehnologice, cercetare cu terţi, etc.)
În acelaşi timp va fi ţinut sub control nivelul cheltuielilor.
Obiectivele de atins sunt următoarele:
- urmărire riguroasă a costurilor pe fiecare tip de activitate şi produs realizat şi reducerea continua a acestora;
- eficientizarea activităţii de servicii către terţi prin îmbunătăţirea activităţii de planificare, urmărire şi realizare a veniturilor;
- perfecţionarea compartimentului de marketing, respectiv a activităţii Centrului de Transfer Tehnologic;
- dezvoltarea paginii de web ca şi a bursei interactive pe site-ul INCDIE ICPE CA care să prezinte oferta institutului într-o maniera atractivă, atât în limba romana cât şi în limba engleză.

6. Strategia de resurse umane.

Prin aceasta strategie se vor realiza următoarele obiective strategice:
* Creşterea potenţialului de CDI prin formarea profesională continuă şi asigurarea unei cariere în cercetare;
* Dezvoltarea resurselor umane ale institutului;
* Dezvoltarea parteneriatalor CDI cu institute şi universităţii;
* Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale;
Aceasta strategie va avea la baza comunicarea permanenta către salariăţi a obiectivelor privind politica institutului, inclusiv a planului de redresare economica în scopul conştientizării acestora, a realizării la termen a masurilor propuse şi a motivării acestora şi se va realiza prin:
- identificarea sectoarelor de cercetare care au rămas descoperite cu personal de specialitate şi atragerea către cercetare a absolvenţilor de învăţământ superior (fizicieni, chimişti, electrotehnicieni, electronişti, metalurgişti);
- reducerea mişcărilor de personal prin diminuarea "ieşirilor" dintre cercetătorii valoroşi prin acordarea unor drepturi salariale motivante;
- ridicarea calităţii profesionale a salariaţilor in vederea creşterii capacităţii lor de a face fata mediului concurenţial din Uniunea Europeana prin trimiterea la specializări la universităţii şi institute de prestigiu din străinătate;
- ridicarea potenţialului de cercetare la licitaţia naţională de proiecte organizată în PNCDI, CEEx, etc. precum şi în PC7, prin specializarea potenţialilor directori de proiecte, în managementul şi administrarea proiectelor de cercetare dezvoltare;
- creşterea performantelor profesionale ale salariaţilor din domeniul administrativ, marketing, prin cursuri de perfecţionare şi specializare pe profil, în utilizarea tehnicii de calcul şi eventual de dobândire a unor limbi străine;
- dezvoltarea şi asigurarea unui climat de lucru adecvat, a unor locuri de muncă civilizate care să întrunească toate cerinţele normelor PSI, PM, PM;
- creşterea gradului de motivare prin îmbunătăţirea salarizării;
- întinerirea personalului (scăderea anuala a vârstei medii a angajaţilor).
- intinerirea personalului (scaderea anuala a varstei medii a angajatilor).

7. Strategia în domeniul investiţiilor / instituţional

Urmăreşte realizarea directă sau indirectă a următoarelor obiective strategice:
* Creşterea potenţialului de CDI prin dezvoltarea instituţională;
* Îmbunătăţirea cooperării intre institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate public private;
* Dezvoltarea resurselor umane ale institutului.
Ca urmare a angajării unor contracte in PNCDI, a câştigării unui proiect in PC 6 SSA in valoare de 900.000Euro, (termen de realizare 2008) şi a angajării în CEEx, modul 4 a 3 contracte privind dezvoltarea şi acreditarea a trei noi laboratoare, institutul are posibilitatea cu fonduri propri şi atrase, să angajeze un plan de investiţii ambiţios pe o perioada de cel puţin doi ani, plan care este redat în extenso în Anexa.
În termen mediu şi lung se va continua politica de investiţii în special cu echipamente de laborator (de caracterizare) şi de reparare a aparatelor foarte performante, valoroase. Va fi continuat efortul de dotare şi acreditare a unor laboratoare.
La punctul de lucru de la Sf. Gheorghe se va înfiinţa în colaborare cu Primăria Sf. Gheorghe, Universitatea Transilvania Brasov şi Asociaţia IMM-urilor din Sf. Gheorghe un incubator de afaceri, care va profita de climatul propice pentru dezvoltarea afacerilor existent in zona.
De asemenea, se va urmări îmbunătăţirea condiţiilor de lucru prin:
- modernizarea spatiilor de lucru, a birourilor, cu respectarea reglementarilor legale din domeniul muncii;
- reamenajarea vestiarelor;
- amenajarea de noi laboratoare prin redimensionarea staţiilor pilot;
- înlocuirea sistemului actual de încălzire foarte costisitor cu unul modern;
- reabilitarea clădirii J a Institutului, refacerea hidroizolaţiilor, zugrăvirea şi vopsirea exterioarelor;
- amenajarea unei noi intrări in Institut pentru a crea o impresie de siguranţa şi soliditate economică în fata vizitatorilor externi;
- întreţinerea spatiilor verzi ale Institutului;
- menţinerea curăţeniei în Institut;
- asigurarea condiţiilor impuse de PSI şi PM;
- asigurarea condiţiilor impuse de normele privind protejarea informaţiilor cu caracter secret;
- asigurarea condiţiilor de utilizare legala a soft-urilor.
ICPE-CA se va implica, în baza fondurilor structurale, în dezvoltarea de parteneriate public private, centre de transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice şi industriale.

8. Strategia de parteneriat


Va contribui la atingerea următoarelor obiective strategice:
* Îmbunătăţirea cooperării între institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate public private;
* Dezvoltarea parteneriatalor CDI cu institute şi universităţii;
* Conştientizarea plătitorului de taxe la bugetul statului privind importanta CDI în sectorul industriei electrice pentru asigurarea unor beneficii economico-sociale pentru societate.
Capacitarea de colaborare, inclusiv în cadrul unor parteneriate public private, reprezintă o condiţie esenţială pentru atingerea misiunii ICPE-CA. Institutul încheie colaborări interne şi externe pentru asigurarea schimburilor de idei şi experienţa, pentru păstrarea competitivităţii şi pentru cucerirea unor pieţe noi.
ICPE-CA va colabora in continuare cu instituţiile de cercetare şi învăţământ din România. O importanţă deosebită va fi acordata colaborării cu universităţii şi instituţii selectate, lucru care va constitui un element cheie în integrarea ICPE-CA în comunitatea ştiinţifică. Se va avea în vedere mai ales acele parteneriate care asigură beneficiarilor soluţii inovative complete.
ICPE-CA va creste importanţa parteneriatelor cu industria, va fi familiarizat cu nevoile acesteia, va lucra împreună cu ea pentru promovarea produselor acesteia şi pentru menţinerea/câştigarea unui loc pe piaţa.
Prin implicarea ICPE-CA în proiecte PC7 ale Uniunii Europene se va dezvolta şi multiplica parteneriatele internaţionale existente. Se va acorda o atenţie deosebită parteneriatelor cu acele instituţii in care lucrează foşti colaboratori.
Vor fi extinse parteneriatele extra europene (de exemplu China, Rusia) deoarece astfel se va asigura accesul la noi pieţe